Thai Chinese (Simplified) English German Hindi Italian Japanese Korean Vietnamese

ประวัติ พระโพธินันทมุนี วิ.

สถานะปัจจุบัน
พระโพธินันทมุนี วิ. ฉายา พุทุธญาโน อายุ 61 ปี พรรษา11 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปริญญาเอก ด้านปรัชญาและ ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธคยา ตำบลพุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดียตำแหน่ง
พระโพธินันทมุนี วิ. ฉายา พุทุธญาโน อายุ 62 ปี พรรษา11 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปริญญาเอก ด้านปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ วัดป่าพุทธคยา ตำบลพุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดียปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธคยา ตำบลพุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

สถานะเดิม
ชื่อพนมศักดิ์ นามสกุล ภักดี
เกิดวันพฤหัส  ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3 ปี เถาะ  ตรงกับวันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2494
บิดา นายโล๊ะ มารดา นางคำนวน
บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 4 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

บรรพชา
วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2544
วัดป่าพุทธคยา (ต้นพระศรีมหาโพธิ์) เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
พระอุปัชฌาย์ พระโพธินันทมุนี วัดบูรพาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

อุุปสมบท
วันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2544
วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
พระอุปัชฌาย์ พระโพธินันทมุนี วัดบูรพาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
พระกรรมวาจาจารย์ พระมงคลวัฒนคุณ วัดป่าสะละวัน ตำบลกรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
พระอนุสาวนาจารย์ พระราชวิสุทธินายก วัดไตรรัตนราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

วิทยฐานะ
พ.ศ. 2508 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ.2514 สอบไลได้ น.ธ. เอก สำนักเรียนวิทยาลัยสงฆ์กำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2541 สำเร็จการศึกษาปริญญาบัตร ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
การศึกษาพิเศษ ภาษาอังกฤษ ฮินดี
ความชำนาญการ งานการปกครอง การบรรยายธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนา

งานปกครอง

 1. พ.ศ. 2554 เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาศ วัดเขาหาดทราย (วัดป่าธรรมชาติ) ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 2. พ.ศ. 2549 เป็น เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธคยา ตำบลพุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
 3. พ.ศ. 2551 มีพระภิกษุจำพรรณร 40 รูป สามเณร 8 รูป ศิษย์วัด 2 คน อารามิกชน 40 คน
 4. พ.ศ. 2552 มีพระภิกษุจำพรรณร 37 รูป สามเณร 48 รูป ศิษย์วัด 2 คน อารามิกชน 60 คน
 5. พ.ศ. 2553 มีพระภิกษุจำพรรณร 62 รูป สามเณร 4 รูป ศิษย์วัด 1 คน อารามิกชน 60 คน
 6. มีการทำวัตรสวดมนต์ เช้า-เย็น มีปกติทุกวันตลอดปี
 7. มีการทำอุโบสถกรรม (สวดพระปาฎิโมกข์) ทุกกึ่งเดือน
 8. มีระเบียบการปกครองวัด คือ ยึดถือหลักพระธรรมวินัย พ.ร.บ. คณะสงฆ์
 9. มีกติกาของวัด คือ พระภิกษุสามเณรทุกรูปต้องศึกษาพระธรรมวินัย ไปต้องลา มาต้องไหว้งานเผยแผ่

 1. พ.ศ. 2550- ปัจจุบัน เป็น หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย - เนปาล (ธ)
 2. พ.ศ. 2552-2553 เป็น รองประธานสวดพระไตรปิฏกโลก ใต้ต้นประศรีมหาโพธิ์ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
 3. มีการทำพิธีมาฆบูชา มีกิจกรรมหลักคือ ทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน สังฆกรรม อุโบสถ
 4. มีผู้ร่วมประชุมทำพิธี เป็นพระภิกษุสามเณร 50 รูป ประชาชน 200 คน
 5. มีการทำพิธีวิสาขบูชา  มีกิจกรรมหลักคือ ทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน สังฆกรรม อุโบสถ
 6. มีผู้ร่วมประชุมทำพิธี เป็นพระภิกษุสามเณร 70 รูป ประชาชน 250 คน
 7. มีการทำพิธีอัฎฐมีบูชา  มีกิจกรรมหลักคือ ทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน สังฆกรรม อุโบสถ
 8. มีผู้ร่วมประชุมทำพิธี เป็นพระภิกษุสามเณร 70 รูป ประชาชน 250 คน
 9. มีการทำพิธีอาสาหบูชา  มีกิจกรรมหลักคือ ทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน สังฆกรรม อุโบสถ
 10. มีผู้ร่วมประชุมทำพิธี เป็นพระภิกษุสามเณร 20 รูป ประชาชน 120 คน
 11. มีการอบรมพระภิกษุสามเณรทุกวัน คือ หลังทำวัตรเช้า - เย็น ให้โอวาทอบรมกัมมัฎฐาน
 12. มีการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชนทุกวันธรรมสาวนะ และจัดอบรมศีลธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 13. มีผู้มารักษาศีลฟังธรรมที่วัดตลอดปี (ไม่ตลอดปี) จำนวน 3000 คน
 14. มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผ่ คือมีการประชุมพุทธศาสนาโลก
 15. มีความร่วมมือกับคณะสงฆ์เกี่ยวกับการเผยแผ่ คือมีการประชุมกับคณะสงฆ์นานาชาติเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 16. มีผู้ทำบุญที่วัดเป็นประจำ จำนวน 300 คน


งานสาธารณูปการ

 1. พ.ศ. 2524 เป็น ประธานดำเนินการก่อสร้างวัดป่าธรรมชาติ แอล.เอ. ประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. พ.ศ. 2529 เป็น ประธานดำเนินการก่อสร้างวัดป่าธรรมชาติ ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 3. พ.ศ. 2529 เป็น ประธานดำเนินการก่อสร้างวัดป่าธรรมชาติ (วัดเขาหาดทราย) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 4. พ.ศ. 2540 เป็น ประธานดำเนินการก่อสร้างวัดป่าธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่
 5. พ.ศ. 2544 เป็น ประธานดำเนินการก่อสร้างวัดป่าพุทธคยา เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
 6. พ.ศ. 2548 เป็น ประธานดำเนินการก่อสร้างวัดป่าพุทธคยา เมืองฮุสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา


งานก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัด
เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างวัดป่าพุทธคยา ประเทศอินเดีย

 1. พ.ศ. 2544 สร้างกุฎิรับรองพระเถระ จำนวน 10 หลัง ลักษณะทรงไทย ชั้นเดียว คอนกรีต ราคาก่อสร้าง 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
 2. พ.ศ. 2546 สร้างกุฎิรับรองพระอาคันตุกะ จำนวน 1 หลัง ลักษณะ 2 ชั้น คอนกรีต 12 ห้อง ราคาก่อสร้าง 10,500,000.00 บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)
 3. พ.ศ. 2546 สร้างอาคารรับรองผู้แสวงบุญ จำนวน 1 หลัง ลักษณะทรงไทย 3 ชั้น คอนกรีต  ราคาก่อสร้าง 20,000,000.00 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
 4. พ.ศ. 2547 สร้างอาคารรับรองผู้แสวงบุญ จำนวน 1 หลัง 69 ห้อง ลักษณะอาคาร 2 ชั้น รูปทรงตัวยู คอนกรีต  ราคาก่อสร้าง 62,000,000.00 บาท (หกสิบสองล้านบาทถ้วน)
 5. พ.ศ. 2547 สร้างศาลาหอฉัน จำนวน 1 หลัง ลักษณะทรงไทย-ทิเบตประยุกต์ คอนกรีต  ราคาก่อสร้าง 35,000,000.00 บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน).
 6. พ.ศ. 2548 สร้างศาลาโรงทาน จำนวน 1 หลัง ลักษณะทรงไทย-ทิเบตประยุกต์ คอนกรีต  ราคาก่อสร้าง 29,500,000.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
 7. พ.ศ. 2544 สร้างศาลามุจรินทร์ จำนวน 1 หลัง ลักษณะอาคารทรงไทย สามมุก คอนกรีต  ราคาก่อสร้าง 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
 8. พ.ศ. 2544 สร้างห้องน้ำรวม สำหรับผู้แสวงบุญ จำนวน 1 หลัง 15 ห้อง ลักษณะอาคารทรงนิยม คอนกรีต  ราคาก่อสร้าง 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
 9. พ.ศ. 2544 สร้างอาคารสำนักงาน 1 หลัง ลักษณะอาคารทรงนิยม คอนกรีต  ราคาก่อสร้าง 1,300,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

 

พระโพธินันทมุนี วิ. ( หลวงพ่อจิ๋ว พุทฺธญาโณ )


ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ พระครูพุทธบาล (หลวงพ่อจิ๋ว พุทฺธญาโณ) เป็นหนึ่งในจำนวนพระเถระ ๙๐ รูป ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในพระราชทินนามที่ พระโพธินันทมุนี วิ.

หลวงพ่อจิ๋วเป็นพระเถระตัวเล็กๆ แต่ผลงานทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักดีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากเป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานแล้ว ยังเป็นนักสร้างวัดที่หาพระรูปใดเทียบยาก เพราะสร้างวัดมาตั้งแต่เป็นสามเณร อุปสมบทเป็นพระก็ยังสร้างสม่ำเสมอเมื่อมีโอกาส วัดที่ท่านสร้างจะเริ่มต้นด้วยคำว่า วัดป่า แล้วต่อท้ายด้วยที่ตั้งของวัด เช่น วัดป่าธรรมชาติ จ.ชลบุรี หรือวัดป่าพุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นต้น ถ้าคิดเป็นตัวเงินที่ใช้ในการสร้างวัดคงไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ล้านบาท จากวัดที่สร้างในไทย สหรัฐ และอินเดีย เพียง ๖ วัด

แต่กว่าจะมีผลงานเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ท่านต้องสร้างบารมีหลายด้าน ทั้งทานบารมี ขันติบารมี เมตตาบารมี และปัญญาบารมี เข้าทำนองว่า มารไม่มี บารมีไม่เกิด มารไม่มี บารมีไม่แก่

ดังเช่นการสร้าง วัดป่าพุทธคยา รัฐพิหาร ที่ตั้งอยู่ด้านหลังพระมหาเจดีย์พุทธคยาและต้นพระศรีมหาโพธิ์ ห่างไปเพียง ๑๐๐ เมตร จัดเป็นวัดที่ใหญ่โตเป็นอันดับ ๑ ในอินเดียของบรรดาวัดฝ่ายเถรวาท ส่วนพระพุทธรูปหล่อทองสัมฤทธิ์ศิลปะเชียงแสนในอุโบสถ ถือว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดเทียบกับพระพุทธรูปในวัดเถรวาทด้วยกัน กว่าจะเป็นวัดมีชื่อเสียง สถานที่สำคัญของชาวพุทธทั่วโลกที่ต้องไปเยือนดังทุกวันนี้ หลวงพ่อจิ๋ว พุทฺธญาโณ ท่านต้องต่อสู้ขึ้นโรงขึ้นศาลสู้คดีกับชาวอินเดีย เจ้าของที่ดิน ที่ตกลงซื้อขายกันแล้วกลับเบี้ยว จึงต้องพึ่งบารมีศาล ตลอดระยะเวลา ๑๓-๑๔ ปี ท่านต้องขึ้นศาลสู้กับชาวอินเดียไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ครั้ง

ยังมีเรื่องผจญภัยรูปแบบต่างๆ ในอินเดียอีกมากมายที่ไม่สามารถบรรยายได้ครบถ้วน เช่น ถูกโจรปล้นไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง บางครั้งต้องหนีเอาตัวรอด เหลือแต่ผ้าสบงที่นุ่งห่ม กับผ้าอังสะเท่านั้น วิ่งขึ้นโรงพักขอให้ตำรวจช่วย

แต่กระนั้นก็ไม่ท้อถอยในการสร้างผลงานเป็นพุทธบูชา จึงเห็นพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยาที่ท่านสร้างไว้อย่างถาวรในถ้ำดงคสิริ ที่พระโคตมะโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียร ๖ ปี ก่อนตรัสรู้

ท่านได้นำพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และแก้วแหวนเงินทองที่มีผู้บริจาคไปบรรจุบนยอด พระมหาเจดีย์พุทธคยา พร้อมๆ การตกแต่งด้วยทองคำและเพชรนิลจินดาที่ยอดนภศูลแห่งพระมหาเจดีย์ เพื่อประดับไว้เป็นพุทธบูชาจนเห็นประกายทุกวันนี้ ต่อมาท่านได้สร้างพระมณฑปตั้งครอบพระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประทับตรัสรู้ ร่วมกับประธานาธิบดีศรีลังกา และสร้างรั้วทองเหลืองมูลค่า ๑.๖ แสนบาทเมื่อหลายปีก่อน นอกจากนั้นยังได้รับแรงศรัทธาจากคุณน้อย ศศิพิมล นำเพชรไปประดับที่พระเกศพระพุทธเมตตา รวมทั้งสร้างช่อไฟระย้าให้แสงสว่างและความงามที่ห้องหลวงพ่อพระพุทธเมตตาอีกด้วย ทั้งนี้โดยไม่นับไฟส่องสว่างรอบมณฑลมหาเจดีย์ ก็ด้วยผลงานที่โดดเด่นแต่ตัวเล็ก ชาวอินเดียจึงพร้อมใจเรียกชื่อท่านด้วยความเคารพว่า Chota Bhante

สำหรับประวัติโดยสังเขป ท่านมีนามเดิมว่า พนมศักดิ์ ฉายา พุทฺธญาโณ นามสกุล ภักดี เกิดวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๙๔ ณ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ บิดาชื่อโล๊ะ มารดาชื่อนางคำนวน วิทยฐานะ จบปริญญาเอก (Ph.D) จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ความสามารถด้านภาษา สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาฮินดี และภาษาเขมร นอกเหนือจากภาษาไทย และภาษาลาว